Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als ‘moeilijke kleine lettertjes’. Wij vinden dat dit helemaal niet nodig is en dat in deze voorwaarden in heel begrijpelijke taal over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt gekocht kan worden gesproken.

Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een toelichting op de belangrijkste punten van uw wettelijke rechten als koper.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Artep Art betreffende de verkoop, levering, en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

In de algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

 

Artikel 1. Algemeen
1.1 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.2 Artep Art, handelspartner, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75893444.

1.3 Opdrachtgever/klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Artep Art een overeenkomst heeft afgesloten.

1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Artep Art en de opdrachtgever.

1.5 Artep Art behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Prijzen
2.1 Alle door Artep Art vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s.
2.2 Artep Art is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De
aangekondigde prijswijzigingen gaan één maand na de aankondiging daarvan in.
2.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Aan de gevolgen van druk en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Communicatie

3.1 Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 4. Privacy

4.1 Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:
– alleen de persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
– uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

4.2 Artep Art houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Artikel 5. Klachten en klachtentermijn

5.1 Omdat wij aan onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen of u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit, mede om eventuele schade te beperken, zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook als het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. Een klacht over een product, dienst of service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een contactformulier op onze website.

Artikel 6. Betaling

6.1 De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
6.2 Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden in rekening brengen, zoals renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen.
6.3 Indien de klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan de klant zijn bezwaren uiterlijk binnen een week na de factuurdatum aan Artep Art schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Artep Art een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdig ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door de klant aanvaard.
6.4 Indien de klant de betalingsverplichting niet nakomt binnen 7 dagen na de factuurdatum zijn wij gerechtigd om verdere afhandelingen via het rechtssysteem af te dwingen. Alle kosten die hieraan verbonden zijn zullen geheel voor rekening komen van de klant.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Artep Art in deze voorwaarden
de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Artep Art niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Artep Art.
8.2 De klant vrijwaart Artep Art te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. 
8.3 De aansprakelijkheid van Artep Art blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Artep Art de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. 
8.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Artep Art ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.